Skriv ut / Spara till pdf
avtal

Projektbeskrivning

Att ta fram en ny hemsida för sylvesterloppet.se.

Arbetstid/kostnad

Arbetet är beräknat till 79 arbetstimmar á 800 kr/tim till en totalkostnad av 63 200 kr (exkl moms).

Projektets omfattning

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

Projektet innefattar ej

Innehållsfyllnad.

Övrigt

Hemsidan byggs så att det ska vara enkelt att addera ett nya år av Sylvesterloppet efterhand med uppdaterad info om så önskas. Önskas den nya hemsidan även användas för andra event än Sylvesterloppet så kan hela installationen klonas och anpassas för det nya eventet. Detta kräver dock vissa tekniska insatser som Eborn Interactive kan bistå med om så önskas mot betalning. Kloning och anpassning beräknas till ca 8 -12 timmar förutsatt att funktionerna i sig är desamma.

Halva projektkostnaden, 31 600 kr (exkl moms), förskottsfaktureras när avtalet är påskrivet.

Projektspecifikation

Projektet innefattar följande:

Design

Snygg, modern och mobilanpassad design. Tydligt, enkelt, rent med en touch av nyår.

20 tim

HTML, CSS och överläggning Wordpress (inkl mobilanpassning)

10 tim

Backend grundkonfigurering

4 tim

Facebook flöde

3 tim

Nedräknare

Visar nedräkning hur lång tid det är kvar tills Sylvesterloppet startar.

4 tim

Resultatlistor

Lösning för att enkelt kunna lägga upp vinnare före resp år med länk till den fullständiga resultatlistan.

5 tim

Nyhetsflöde

4 tim

FAQ

Lösning för att enkelt kunna lägga upp vanliga frågor och svar som sedan snyggt presenteras på hemsidan.

4 tim

Bansträkning

Lösning för att snyggt visa bansträckningen.

4 tim

Partners

Lösning för att enkelt kunna lägga upp partners som sedan snyggt listas på hemsidan.

4 tim

Anmälningshantering

Ev en iframelösning, eventuellt endast länk till solvikingar-sidan. Lite beroende på vad som går att göra här.

2 tim

Import från den gamla hemsidan

Import av nyheter samt resultat från den gamla hemsidan.

5 tim

Tillfällig startsida innan den nya hemsidan är klar

3 tim

Backend styling

Anpassning av backend för enklare innehållsuppdatering och mer överskådlig navigering.

4 tim

Anpassning olika webbläsare

1 tim

Lägga sajten live

2 tim
Totalt: 79 tim

Övrigt

I projektet ingår även:

Retina Ready

Bilder och loggor anpassas för att se bra ut även på högupplösta skärmar som mobiltelefoner och högupplösta läsplattor.

Utökade säkerhetsåtgärder mot hackerattacker

Ytterligare säkerhetsåtgärder för att motverka intrång av sajten från hackare.

Personlig supportsida

Personlig supportsida där olika hjälpfiler som förklarar hur sajten uppdateras. Hjälpfiler läggs till efter behov.

Fri support via telefon och E-post *

* Fri support gäller i 2 år och innefattar hjälp med att hantera sidan och dess funktioner. Om man man går in och själv bygger om sidan och tillför ny kod och nya pluginer eller låter annan part göra detta kan den fria supporten ej garanteras. Den fria supporten gäller ej vid olovligt intrång som t ex hackerattacker. För detta kan ett särskilt serviceavtal (läs mer på nästa sida) tecknas som då även innefattar kontinuerliga uppdateringar av installation och pluginer.

Serviceavtal

För att hålla hemsidan så säker som möjligt från intrång är det viktigt att hålla hemsidesinstallationen och dess tillhörande pluginer uppdaterade. Det är inte så svårt att göra detta själv men det är lätt att glömma bort när man har mycket annat att tänka på. Eborn Interactive erbjuder därför ett serviceavtal där vi kontinuerligt sköter uppdateringen åt er. Vi kan också erbjuda snabb hjälp ifall ett intrång i form av en hackerattack eller liknande trots allt skulle ske.

Vi har tre olika servicelösningar att erbjuda. Kryssa gärna i nedan ifall ni redan nu vet vilken servicelösning ni önskar. Prata annars med oss så berättar vi mer om de olika lösningarna.

Minimum

Kontinuerlig uppdatering av installation och pluginer (kvartalsvis).

249 kr/mån

Basic

Kontinuerlig uppdatering av installation och pluginer (kvartalsvis) samt snabb och fri hjälp ifall sajten skulle gå ner p g a hackerattack eller annan orsak (avbrottsförsäkring).

399 kr/mån

Premium

Kontinuerlig uppdatering av installation och pluginer (månadsvis) samt snabb och fri hjälp ifall sajten skulle gå ner p g a hackerattack eller annan orsak (avbrottsförsäkring).

799 kr/mån


Villkor

Följande villkor gäller för serviceavtal:

Underskrift

Eborn Interactive

Underskrift/namnförtydligande
Datum

Solvikingarna

Underskrift/namnförtydligande
Datum

Underskrivet avtal skickas till:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan bolaget Eborn Interactive och kund. Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor skall dessa villkor utgöra reglering mellan parterna.

Avtalsperiod

Avtal anses ha träffats i och med att båda parter godkänt beställning fram till leverans godkänd av båda parter.

Kunds data

All data om Kunds statistik och innehåll betraktas som Kundens egendom och Eborn Interactive äger endast rätt att använda denna för att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden. Eborn Interactive kan ej erbjudas tillgång till Kunds information efter avtal upphört att gälla. Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som ena parten erhållit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet.

Bakåtkompatibiliet webbsajter

Eborn Interactive ansvarar för att framtagna webbsajter fungerar i webbläsarna Safari, Firefox, Google Chrome samt Microsoft Edge i nu gällande version samt två versioner bakåt samt i Internet Explorer 11.

Rättigheter

Kund äger rätt till färdigt material samt publiceringsunderlag. Rättigheter till källfiler tillhör Eborn Interactive. Med källfiler menas originalfiler som krävs för att ta fram produkten, ej de filer som utgör själva produkten.

Betalningsvillkor

Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor faktureras med halva beloppet i samband med godkänd offert, andra halvan av beloppet faktureras vid, av kunden godkänd slutleverans. Följer inte kund framtagen tidsplan har Eborn Interactive rätt att slutfakturera samt att projektet nedprioriteras. Betalning skall vara Eborn Interactive tillhanda enligt avtalade betalningsvillkor. Om inget annat avtalats skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% från fakturans för- fallodag, samt lagstadgad påminnelseavgift. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer efter påminnelse. Det åligger Kund att meddela Eborn Interactive om adressändring.
Tjänster som avbrutits mot bakgrund av brott mot Eborn Interactives etiska policy (Se under punkt Leveransvägran) eller mot bakgrund av utebliven betalning från Kund, eller återkommande förseningar med betalning, berättigar ej till återbetalning.

Överlåtelse av avtal

Kund får ej överlåta avtalade rättigheter och skyldigheter på annan part utan skriftligt medgivande från Eborn Interactive. Eborn Interactive får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner (annan part) utan medgivande.

Referens

Eborn Interactive äger rätt att i tal och skrift använda kundens företagsnamn på sin referenslista. Kontaktpersons uppgifter kommer aldrig lämnas ut utan att denna blir tillfrågad. På webbplatser skapade av Eborn Interactive läggs text alt. logo in som tydliggör att Eborn Interactive skapat webbplatsen.

Leveransvägran

Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra eller avbryta leverans av tjänst till verksamheter eller användandet av följande karaktär: rasism, nazism/fascism, pornografi och pyramidspel då de står i strid med Eborn Interactives etiska policy.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den avtalade tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Eborn Interactive fritt från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av den tjänst/produkt som levererats av Eborn Interactive.

Begränsning av Eborn Interactives ansvar

Eborn Interactive svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Eborn Interactives kontroll eller som Eborn Interactive inte rimligen kunnat råda över eller förutse, ej heller för indirekt skada. Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder eller fel i operatörers eller underleverantörers datanät.

Förtida uppsägning

Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande genom skriftlig uppsägning om andra parten gjort sig skyldig till väsentligt brott mot avtalet och denne inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig begäran om rättelse.
Vardera parten äger även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, tråder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan parterna avgörs i enlighet med svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans. Ersättningsanspråk kan inte överstiga offererat värde.

Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.