Skriv ut / Spara till pdf
offert

Projektbeskrivning

Klienthanteringslösning version 1.0 (där ej integration med övriga kundhanteringssystem ingår).

Arbetstid/kostnad

Arbetet är beräknat till 60 arbetstimmar á 800 kr/tim till en totalkostnad av 48 000 kr (exkl moms).

Projektets omfattning

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

Övrigt

Kostnader för utvecklingsarbete/support samt licenskostnader för signeringslösningar tillkommer. Se nästa sida för sammanställning av dessa tilläggskostnader.

Halva projektkostnaden, 24 000 kr (exkl moms), förskottsfaktureras när offerten är påskriven.

Tilläggskostnader

Utöver kostnaden angiven i offerten tillkommer extra kostnader beroende på vilken signeringslösning ni väljer.

Lösning Fristående pluginer

BankID-plugin
Startkostnad: 2 000 kr
Konsulttimmar för implementering: 5 x 1 000 kr = 5 000 kr
Månadskostnad (inkl upp till 200 signeringar/mån): 500 kr

E-signeringsplugin approveMe
Engångkostnad: 4 000 kr

Gravity Forms
590 kr/år

Eget implementeringsarbete (20 tim): 16 000 kr
Serviceavtal Smartdocs (löpande service, support och underhållsarbete av registreringslösningen): 399 kr/mån

Totalt

Fasta kostnader: 27 000 kr
Månadskostnader: 949 kr

Lösning GetAccept

Konsultkostnad: 5 000 kr
Månadskostnad (inkl ett administratörskonto och upp till 50 signeringar/månad): 1 500 kr
BankID: 2 kr/signering

Eget implementeringsarbete (30 tim): 24 000 kr
Serviceavtal Smartdocs (löpande service, support och underhållsarbete av registreringslösningen): 399 kr/mån

Totalt

Fasta kostnader: 29 000 kr
Månadskostnader: 1 899 kr
BankID: 2 kr/signering

Projektspecifikation

Projektet innefattar följande:

Sätta upp grundinstallation

Sätta upp utvecklingsmiljö och WordPress grundinstallation och grundtema.

4 tim

Backendlösning

Ta fram en fungerande grundlösning rent tekniskt.

16 tim

Front End-gränssnitt

Skapa ett användarvänligt gränssnitt för hantering av lösningen.

12 tim

Formulärstyling

Göra kundformuläret grafiskt tilltalande inkl de olika typer av verifieringsmeddelanden som förekommer.

8 tim

Rollhantering

Uppsättning av olika inloggningsroller och dess adminrättigheter.

3 tim

Länkgenerering

Lösning för generering av unik kundlänk till kundregisteringsformuläret.

2 tim

Resultatpresentationssidor

Presentationssidor/sammanställningssidor för formulärinnehållet för resp kund. Tänkt att använda som underlag för manuell överföring till era kundhanteringssystem (t ex Superoffice), tills vi skapar automatisk integration med dessa i fas 2.

6 tim

Notifieringsmejl

Mejl som skickas ut när en kund registerat sig med länkar till resultat-/sammanställningssidorna.

4 tim

Anpassing till olika webbläsare

Anpassa lösningen så den fungerar väl i de vanligaste webbläsarna.

1 tim

Cookie Bar

Implementering av sk Cookiebar med info om att lösningen använder cookies med länk till GDRP-policy-infosida.

2 tim

Lägga lösningen live!

Överföring av lösningen till er server för lansering.

2 tim
Totalt: 60 tim

Underskrift

Moll Wendén Advokater AB

Underskrift/namnförtydligande
Datum

Underskriven offert skickas till:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan bolaget Eborn Interactive och kund. Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor skall dessa villkor utgöra reglering mellan parterna.

Avtalsperiod

Avtal anses ha träffats i och med att båda parter godkänt beställning fram till leverans godkänd av båda parter.

Kunds data

All data om Kunds statistik och innehåll betraktas som Kundens egendom och Eborn Interactive äger endast rätt att använda denna för att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden. Eborn Interactive kan ej erbjudas tillgång till Kunds information efter avtal upphört att gälla. Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som ena parten erhållit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet.

Bakåtkompatibiliet webbsajter

Eborn Interactive ansvarar för att framtagna webbsajter fungerar i webbläsarna Safari, Firefox, Google Chrome samt Microsoft Edge i nu gällande version samt två versioner bakåt samt i Internet Explorer 11.

Rättigheter

Kund äger rätt till färdigt material samt publiceringsunderlag. Rättigheter till källfiler tillhör Eborn Interactive. Med källfiler menas originalfiler som krävs för att ta fram produkten, ej de filer som utgör själva produkten.

Betalningsvillkor

Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor faktureras med halva beloppet i samband med godkänd offert, andra halvan av beloppet faktureras vid, av kunden godkänd slutleverans. Följer inte kund framtagen tidsplan har Eborn Interactive rätt att slutfakturera samt att projektet nedprioriteras. Betalning skall vara Eborn Interactive tillhanda enligt avtalade betalningsvillkor. Om inget annat avtalats skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% från fakturans för- fallodag, samt lagstadgad påminnelseavgift. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer efter påminnelse. Det åligger Kund att meddela Eborn Interactive om adressändring.
Tjänster som avbrutits mot bakgrund av brott mot Eborn Interactives etiska policy (Se under punkt Leveransvägran) eller mot bakgrund av utebliven betalning från Kund, eller återkommande förseningar med betalning, berättigar ej till återbetalning.

Överlåtelse av avtal

Kund får ej överlåta avtalade rättigheter och skyldigheter på annan part utan skriftligt medgivande från Eborn Interactive. Eborn Interactive får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner (annan part) utan medgivande.

Referens

Eborn Interactive äger rätt att i tal och skrift använda kundens företagsnamn på sin referenslista. Kontaktpersons uppgifter kommer aldrig lämnas ut utan att denna blir tillfrågad. På webbplatser skapade av Eborn Interactive läggs text alt. logo in som tydliggör att Eborn Interactive skapat webbplatsen.

Leveransvägran

Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra eller avbryta leverans av tjänst till verksamheter eller användandet av följande karaktär: rasism, nazism/fascism, pornografi och pyramidspel då de står i strid med Eborn Interactives etiska policy.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den avtalade tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Eborn Interactive fritt från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av den tjänst/produkt som levererats av Eborn Interactive.

Begränsning av Eborn Interactives ansvar

Eborn Interactive svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Eborn Interactives kontroll eller som Eborn Interactive inte rimligen kunnat råda över eller förutse, ej heller för indirekt skada. Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder eller fel i operatörers eller underleverantörers datanät.

Förtida uppsägning

Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande genom skriftlig uppsägning om andra parten gjort sig skyldig till väsentligt brott mot avtalet och denne inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig begäran om rättelse.
Vardera parten äger även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, tråder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan parterna avgörs i enlighet med svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans. Ersättningsanspråk kan inte överstiga offererat värde.

Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.