Skriv ut / Spara till pdf
offert

Projektbeskrivning

Framtagning av ny modern hemsida till Scandinavian Au-pair center med tillhörande tekniska lösningar för registreringshantering, visning och sökning av kandidater resp värdfamiljer samt dokumentgenereringsfunktionalitet.

Arbetstid/kostnad

Arbetet är beräknat till 85 arbetstimmar á 950 kr/tim till en totalkostnad av 80 750 kr (exkl moms).

Projektets omfattning

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se sida 3).

Övrigt

Kostnader för bilder och pluginlicenser kan tillkomma.

Halva projektkostnaden, 40 375 kr (exkl moms), förskottsfaktureras när offerten är påskriven.

Ny modern hemsida och enklare administration

Offerten innehåller de delar som krävs för att kunna komma igång med en ny modernare och mobilanpassad hemsida som ökar förutsättningarna för att attrahera nya kunder. Hemsidan tas fram med senaste tekniken där den uppdateras med WordPress nya blocklösning. Skräddarsydda block kommer tas fram specifikt för era behov för enklare administration och anpassat utseende.

Enklare klienthantering

Ny registreringslösning tas fram som är helt integrerad i WordPress. Klienter resp värdfamiljer fyller i respektive formulär och registreras på sajten. Dessa kan därefter visas och sökas av er och era kunder. Ett specifikt sök/filterverktyg tas fram för att ni ska kunna matcha klienter mot värdfamiljer.

Också ett dokumentgenereringsverktyg tas fram där ni kan kan generera fram olika typer av dokument som avtal, sammnställningar och fakturor i pdf-format för vidare distribution via mejl eller digitalt signeringssystem som t ex scribe.

Vidareutveckling

Denna offert täcker första steget i er nya lösning. Ytterligare utveckling kan sedan göras i steg 2 och 3, t ex full integrering mot scribe och interaktionsfunktionalitet mellan klient och värdfamilj.

Projektspecifikation

Projektet innefattar följande:

Hemsida

Design

Design av ny modern responsiv hemsida.

16 tim

Kodning av hemsida

Grundläggande kodning av hemsida. HTML/CSS och integrering i WordPress.

30 tim

Framtagning innehållsblock

Framtagning av skräddarsydda innehållsblock för enkel och smidig uppdatering av hemsidan.

9 tim

Tekniska lösningar

Registreringsförfarande

Framtagning av formulär samt hantering av registrerade klienter och värdfamiljer inklusive visualisering och listning av dessa.

18 tim

Sökfunktionalitet

Sökfunktion för sökning och filtrering av klienter och värdfamiljer för sökning och matchning.

4 tim

Dokumentgenerering

Lösning för att ta fram olika pdf-dokument som t ex avtal, offerter och sammanställningar för vidare distribution via t ex scribe eller mejl.

8 tim
Totalt: 85 tim

Övrigt

I projektet ingår även:

Retina Ready

Bilder och loggor anpassas för att se bra ut även på högupplösta skärmar som mobiltelefoner och högupplösta läsplattor.

Utökade säkerhetsåtgärder mot hackerattacker

Ytterligare säkerhetsåtgärder för att motverka intrång av sajten från hackare.

Fri support via telefon och E-post *

* Fri support gäller i 2 år och innefattar hjälp med att hantera sidan och dess funktioner. Om man man går in och själv bygger om sidan och tillför ny kod och nya pluginer eller låter annan part göra detta kan den fria supporten ej garanteras. Den fria supporten gäller ej vid olovligt intrång som t ex hackerattacker.

Serviceavtal

För att hålla hemsidan så säker som möjligt från intrång är det viktigt att hålla hemsidesinstallationen och dess tillhörande pluginer uppdaterade. Det är inte så svårt att göra detta själv men det är lätt att glömma bort när man har mycket annat att tänka på. Eborn Interactive erbjuder därför ett serviceavtal där vi kontinuerligt sköter uppdateringen åt er.

Basic

Kontinuerlig uppdatering av installation och pluginer (kvartalsvis).

299 kr/mån


Villkor

Följande villkor gäller för serviceavtal:

Underskrift

Scandinavian Au-pair center

Underskrift/namnförtydligande
Datum

Underskriven offert skickas till:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan bolaget Eborn Interactive och kund. Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor skall dessa villkor utgöra reglering mellan parterna.

Avtalsperiod

Avtal anses ha träffats i och med att båda parter godkänt beställning fram till leverans godkänd av båda parter.

Kunds data

All data om Kunds statistik och innehåll betraktas som Kundens egendom och Eborn Interactive äger endast rätt att använda denna för att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden. Eborn Interactive kan ej erbjudas tillgång till Kunds information efter avtal upphört att gälla. Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som ena parten erhållit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet.

Bakåtkompatibiliet webbsajter

Eborn Interactive ansvarar för att framtagna webbsajter fungerar i webbläsarna Safari, Firefox, Google Chrome samt Microsoft Edge i nu gällande version samt två versioner bakåt samt i Internet Explorer 11.

Rättigheter

Kund äger rätt till färdigt material samt publiceringsunderlag. Rättigheter till källfiler tillhör Eborn Interactive. Med källfiler menas originalfiler som krävs för att ta fram produkten, ej de filer som utgör själva produkten.

Betalningsvillkor

Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor faktureras med halva beloppet i samband med godkänd offert, andra halvan av beloppet faktureras vid, av kunden godkänd slutleverans. Följer inte kund framtagen tidsplan har Eborn Interactive rätt att slutfakturera samt att projektet nedprioriteras. Betalning skall vara Eborn Interactive tillhanda enligt avtalade betalningsvillkor. Om inget annat avtalats skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% från fakturans för- fallodag, samt lagstadgad påminnelseavgift. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer efter påminnelse. Det åligger Kund att meddela Eborn Interactive om adressändring.
Tjänster som avbrutits mot bakgrund av brott mot Eborn Interactives etiska policy (Se under punkt Leveransvägran) eller mot bakgrund av utebliven betalning från Kund, eller återkommande förseningar med betalning, berättigar ej till återbetalning.

Överlåtelse av avtal

Kund får ej överlåta avtalade rättigheter och skyldigheter på annan part utan skriftligt medgivande från Eborn Interactive. Eborn Interactive får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner (annan part) utan medgivande.

Referens

Eborn Interactive äger rätt att i tal och skrift använda kundens företagsnamn på sin referenslista. Kontaktpersons uppgifter kommer aldrig lämnas ut utan att denna blir tillfrågad. På webbplatser skapade av Eborn Interactive läggs text alt. logo in som tydliggör att Eborn Interactive skapat webbplatsen.

Leveransvägran

Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra eller avbryta leverans av tjänst till verksamheter eller användandet av följande karaktär: rasism, nazism/fascism, pornografi och pyramidspel då de står i strid med Eborn Interactives etiska policy.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den avtalade tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Eborn Interactive fritt från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av den tjänst/produkt som levererats av Eborn Interactive.

Begränsning av Eborn Interactives ansvar

Eborn Interactive svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Eborn Interactives kontroll eller som Eborn Interactive inte rimligen kunnat råda över eller förutse, ej heller för indirekt skada. Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder eller fel i operatörers eller underleverantörers datanät.

Förtida uppsägning

Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande genom skriftlig uppsägning om andra parten gjort sig skyldig till väsentligt brott mot avtalet och denne inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig begäran om rättelse.
Vardera parten äger även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, tråder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan parterna avgörs i enlighet med svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans. Ersättningsanspråk kan inte överstiga offererat värde.

Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.