Skriv ut / Spara till pdf
avtal

Project Description

Att ta fram en ny hemsida till Presona. Sajten ska till stor del bygga på nuvarande sida både vad gäller innehåll samt design men ska städas upp och göras mer konsekvent rent designmässigt och göras enklare att uppdatera.

Work time/cost

The Work hours are estimated to 58 hours with a time rate of 750 SEK/hour with a total cost of 43 500 SEK (excluding taxes).

Size of the project

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

Deadline

Deadline är satt till den 11 maj 2015. (se detaljerad tidsplan på kommande sida).

The project does not include

Innehållsfyllnad.

More

Half of the project cost, 21 750 SEK (excluding taxes) should be payed in advance when avtalet are signedt.

Project Specification

The project contains the following:

Design

Jag tar fram design utifrån nuvarande hemsida, startsida samt undersidesmallar, men justerar, moderniserar och gör designen mer konsekvent.

8 hours

HTML, CSS och överläggning till Wordpress

När designen är satt och godkänd bygger jag om den till HTML och CSS och flyttar sedan över den till WordPress.

8 hours

Uppdateringsdel Nyheter/Events

Ta fram uppdateringslösning för Nyheter/Events.

8 hours

Produkter

Ta fram uppdateringslösning för Produkter. Kategorilösning med underkategorier (nedfällning)

6 hours

Service

Ta fram uppdateringslösning för Service.

4 hours

Globalt nätverk

Ta fram uppdateringslösning och design för Globalt nätverk.

4 hours

Medarbetare

Ta fram uppdateringslösning och design för Medarbetare.

4 hours

Kontaktsida

Ta fram uppdateringslösning och design för Kontakt.

2 hours

Språkhantering

Ta fram lösning för att hantera översättning till olika språk.

5 hours

Referenssida

Ta fram uppdateringslösning och design för referenssida. Logotypelistning samt möjlighet att lägga upp kommentarer från kunder

6 hours

Bakåtkompabilitet ie8 samt Browseroptimering

Gå igenom och justera för olika webbläsare på både PC och Mac.

2 hours

Lägga sajten LIVE!

Flytta sajten till er server och sjösätta den.

1 hours
Total: 58 hours

More

The following are also included in the Project:

Retina Ready

Bilder och loggor anpassas för att se bra ut även på högupplösta skärmar som mobiltelefoner och högupplösta läsplattor.

Utökade säkerhetsåtgärder mot hackerattacker

Ytterligare säkerhetsåtgärder för att motverka intrång av sajten från hackare.

Personlig supportsida

Personlig supportsida där olika hjälpfiler som förklarar hur sajten uppdateras. Hjälpfiler läggs till efter behov.

Fri support via telefon och E-post *

Har ni frågor kring sajten är det bara att ringa eller mejla.

* Fri support gäller så länge sidan är aktiv och används. Dock om man går in och själv bygger om sidan och tillför ny kod och nya pluginer kan den fria supporten ej garanteras. Den fria supporten gäller ej vid intrång som t ex hackerattacker.

Signature

Presona

Signature/printed name
Date

Signedt avtal are sent to:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand

General terms

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan bolaget Eborn Interactive och kund. Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor skall dessa villkor utgöra reglering mellan parterna.

Avtalsperiod

Avtal anses ha träffats i och med att båda parter godkänt beställning fram till leverans godkänd av båda parter.

Kunds data

All data om Kunds statistik och innehåll betraktas som Kundens egendom och Eborn Interactive äger endast rätt att använda denna för att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden. Eborn Interactive kan ej erbjudas tillgång till Kunds information efter avtal upphört att gälla. Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som ena parten erhållit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet.

Bakåtkompatibiliet webbsajter

Eborn Interactive ansvarar för att framtagna webbsajter fungerar i webbläsarna Safari, Firefox, Internet Explorer samt Google Chrome i nu gällande version samt två versioner bakåt. För Internet Explorer 8 specifikt, kan vissa skillnader av estetisk karaktär förekomma p g a webbläsarens bristande stöd för moderna webbtekniker. Eborn Interactive ansvarar ej för dessa eventuella estetiska brister.

Rättigheter

Kund äger rätt till färdigt material samt publiceringsunderlag. Rättigheter till källfiler tillhör Eborn Interactive. Med källfiler menas originalfiler som krävs för att ta fram produkten, ej de filer som utgör själva produkten. Eborn Interactives ansvar upphör 30 dagar efter lansering av webbplats.

Betalningsvillkor

Tjänster faktureras med halva beloppet i samband med godkänd offert, andra halvan av beloppet faktureras vid, av kunden godkänd slutleverans. Följer inte kund framtagen tidsplan har Eborn Interactive rätt att slutfakturera samt att projektet nedprioriteras. Betalning skall vara Eborn Interactive tillhanda enligt avtalade betalningsvillkor. Om inget annat avtalats skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% från fakturans för- fallodag, samt lagstadgad påminnelseavgift. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer efter påminnelse. Det åligger Kund att meddela Eborn Interactive om adressändring.
Tjänster som avbrutits mot bakgrund av brott mot Eborn Interactives etiska policy eller mot bakgrund av utebliven betalning från Kund, eller återkommande förseningar med betalning, berättigar ej till återbetalning.

Överlåtelse av avtal

Kund får ej överlåta avtalade rättigheter och skyldigheter på annan part utan skriftligt medgivande från Eborn Interactive. Eborn Interactive får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner (annan part) efter medgivande.

Referens

Eborn Interactive äger rätt att i tal och skrift använda kundens företagsnamn på sin referenslista. Kontaktpersons uppgifter kommer aldrig lämnas ut utan att denna blir tillfrågad.På webbplatser skapade av Eborn Interactive läggs text alt. logo in som tydliggör att Eborn Interactive skapat webbplatsen.

Leveransvägran

Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra kunder – eller avbryta leverans av tjänster – som avser att använda kunds tjänster i strid med Eborn Interactives vid var tid gällande etiska policy. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra eller avbryta leverans av tjänst till verksamheter eller användandet av följande karaktär: rasism, nazism/fascism, pornografi och pyramidspel.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den avtalade tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Eborn Interactive fritt från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av den tjänst/produkt som levererats av Eborn Interactive.

Begränsning av Eborn Interactives ansvar

Eborn Interactive svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Eborn Interactives kontroll eller som Eborn Interactive inte rimligen kunnat råda över eller förutse, ej heller för indirekt skada. Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): intrång (hackerattack), olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt eller fel i operatörers eller underleverantörers datanät.

Förtida uppsägning

Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande genom skriftlig uppsägning om andra parten gjort sig skyldig till väsentligt brott mot avtalet och denne inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig begäran om rättelse.
Vardera parten äger även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, tråder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan parterna avgörs i enlighet med svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans. Ersättningsanspråk kan inte överstiga offererat värde.

This document is created with Smartdocs, a smarter way to create business documents. With Smartdocs, you will in no time create professional business documents directly in your browser. Quick, easy and accessible everywhere. Read more at www.smartdocs.se.