Skriv ut / Spara till pdf
offert

Project Description

Ta fram en hemsida till produktionsbolaget Agris Media.

Work time/cost

The Work hours are estimated to 27 hours with a time rate of 800 SEK/hour with a total cost of 21 600 SEK (excluding taxes).

Size of the project

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

The project does not include

Innehållsfyllnad.

More

Half of the project cost, 10 800 SEK (excluding taxes) should be payed in advance when avtalet are signedt.

Project Specification

The project contains the following:

Design

Grundddesign av hemsidan. (Photoshop-skiss) Startsida samt allmän undersida.

5 hours

Html, CSS, resposivitet och överläggning till Wordpress

Designen byggs om i HTML och CSS och görs responsiv (mobilanpassad) och lyfts sedan över i WordPress. Menysystem kopplas på.

8 hours

Nyhetsflöde

Nyhetsflöde där ni enkelt kan lägga upp aktuella nyheter.

2 hours

Medarbetare

Sektion där ni presenterar era medarbetare med bild och kontaktuppgifter samt kortare presentation. Medarbetarsektionen administreras enkel under sin egna posttyp: Medarbetare, där man enkelt kan lägga till, ta bort eller redigera befintliga medarbetares uppgifter. Foto läggs enkelt upp utan att man behöver ta hänsyn till något speciellt storleksformat. Systemet skalar och beskär bilder automatiskt.

2 hours

Uppdragsgivare

Sektion för att lägga upp referensjobb. Förslag på utseende: http://cyberaccess.se/clients/fikondesign/boldprinting/kunder/

Men det går givetvis att presentera på andra sätt med. Även här får uppdragsgivare en egen skräddarsydd uppdateringssektion där ni enkelt kan lägga upp nya referensjobb.

4 hours

Filmfönster

Sektion där ni har möjlighet att lägga upp filmklipp. Även denna sektion får en egen skärddarsydd uppdateringslösning för att enkelt kunna administrera dessa filmklipp.

2 hours

Kontaktsida

Sida med kontaktuppgifter och ev karta och kontaktformulär.

1 hours

Bakåtkompabilitet äldre webbläsare & browseroptimering

Optimering så sidan ska se så lika ut som möjligt på olika plattformar och webbläsare.

2 hours

Lägga sajten Live!

Lägga upp sajten till ert webbhotell och koppla domännamnet.

1 hours
Total: 27 hours

More

The following are also included in the Project:

Retina Ready

Bilder och loggor anpassas för att se bra ut även på högupplösta skärmar som mobiltelefoner och högupplösta läsplattor.

Utökade säkerhetsåtgärder mot hackerattacker

Ytterligare säkerhetsåtgärder för att motverka intrång av sajten från hackare.

Personlig supportsida

Personlig supportsida där olika hjälpfiler som förklarar hur sajten uppdateras. Hjälpfiler läggs till efter behov.

Fri support via telefon och E-post *

Har ni frågor kring sajten är det bara att ringa eller mejla.

* Fri support gäller i 2 år fr o m lanseringsdatum. Om man man går in och själv bygger om sidan och tillför ny kod och nya pluginer eller låter annan part göra detta kan den fria supporten ej garanteras. Den fria supporten gäller ej vid olovligt intrång som t ex hackerattacker.

Signature

Produktionsbolaget Agris Media

Signature/printed name
Date

Signedt offert are sent to:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand

General terms

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan bolaget Eborn Interactive och kund. Om parterna inte skriftligen avtalat om andra avtalsvillkor skall dessa villkor utgöra reglering mellan parterna.

Avtalsperiod

Avtal anses ha träffats i och med att båda parter godkänt beställning fram till leverans godkänd av båda parter.

Kunds data

All data om Kunds statistik och innehåll betraktas som Kundens egendom och Eborn Interactive äger endast rätt att använda denna för att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden. Eborn Interactive kan ej erbjudas tillgång till Kunds information efter avtal upphört att gälla. Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som ena parten erhållit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet.

Bakåtkompatibiliet webbsajter

Eborn Interactive ansvarar för att framtagna webbsajter fungerar i webbläsarna Safari, Firefox, Internet Explorer samt Google Chrome i nu gällande version samt två versioner bakåt.

Rättigheter

Kund äger rätt till färdigt material samt publiceringsunderlag. Rättigheter till källfiler tillhör Eborn Interactive. Med källfiler menas originalfiler som krävs för att ta fram produkten, ej de filer som utgör själva produkten. Eborn Interactives ansvar upphör 30 dagar efter lansering av webbplats.

Betalningsvillkor

Tjänster faktureras med halva beloppet i samband med godkänd offert, andra halvan av beloppet faktureras vid, av kunden godkänd slutleverans. Följer inte kund framtagen tidsplan har Eborn Interactive rätt att slutfakturera samt att projektet nedprioriteras. Betalning skall vara Eborn Interactive tillhanda enligt avtalade betalningsvillkor. Om inget annat avtalats skall betalning ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18% från fakturans för- fallodag, samt lagstadgad påminnelseavgift. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej inkommer efter påminnelse. Det åligger Kund att meddela Eborn Interactive om adressändring.
Tjänster som avbrutits mot bakgrund av brott mot Eborn Interactives etiska policy eller mot bakgrund av utebliven betalning från Kund, eller återkommande förseningar med betalning, berättigar ej till återbetalning.

Överlåtelse av avtal

Kund får ej överlåta avtalade rättigheter och skyldigheter på annan part utan skriftligt medgivande från Eborn Interactive. Eborn Interactive får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner (annan part) efter medgivande.

Referens

Eborn Interactive äger rätt att i tal och skrift använda kundens företagsnamn på sin referenslista. Kontaktpersons uppgifter kommer aldrig lämnas ut utan att denna blir tillfrågad.På webbplatser skapade av Eborn Interactive läggs text alt. logo in som tydliggör att Eborn Interactive skapat webbplatsen.

Leveransvägran

Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra kunder – eller avbryta leverans av tjänster – som avser att använda kunds tjänster i strid med Eborn Interactives vid var tid gällande etiska policy. Eborn Interactive förbehåller sig rätten att leveransvägra eller avbryta leverans av tjänst till verksamheter eller användandet av följande karaktär: rasism, nazism/fascism, pornografi och pyramidspel.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den avtalade tjänsten används enligt vid var tid gällande lagar och förordningar i såväl Sverige som internationellt. Kunden åtar sig att hålla Eborn Interactive fritt från all ekonomisk eller annan skada som hänför sig till Kundens användning av den tjänst/produkt som levererats av Eborn Interactive.

Begränsning av Eborn Interactives ansvar

Eborn Interactive svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter som står utanför Eborn Interactives kontroll eller som Eborn Interactive inte rimligen kunnat råda över eller förutse, ej heller för indirekt skada. Som befriande omständighet skall bland annat anses (men ej begränsas till): olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt eller fel i operatörers eller un- derleverantörers datanät.

Förtida uppsägning

Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande genom skriftlig uppsägning om andra parten gjort sig skyldig till väsentligt brott mot avtalet och denne inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter mottagande av skriftlig begäran om rättelse.
Vardera parten äger även rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, tråder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan parterna avgörs i enlighet med svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans. Ersättningsanspråk kan inte överstiga offererat värde.

This document is created with Smartdocs, a smarter way to create business documents. With Smartdocs, you will in no time create professional business documents directly in your browser. Quick, easy and accessible everywhere. Read more at www.smartdocs.se.